جمعه, دسامبر 2, 2022

ائتلاف و هم پیمانی احزاب استقلال طلب روژهلات((شرق)) کوردستان ، کوردستان تحت اشغال ایران

0
احزاب استقلال طلب کوردستان اعلام کردەاند کە بنا بر ضرورت سیاسی و تاریخی در چهارچوب یک هم پیمانی مشترکHSK بە فعالیت خود ادامە میدهند...

روز جهانی زن بر تمامی انسانهای آزادیخواە و مبارز پیروز باد

0
هشت مارس، روز جهانی زن فرا میرسد. جنبش آزادی زن مانند هر سال در آستانه 8 مارس یکبار دیگر تعهد خود را به مبارزه...

کنفرانس لهستان، سرآغازی جدی برای حملە نظامی و فصلی جدید در جهت سرنگونی رژیم...

0
بقلم: جمال پورکریم رژیم کنونی ایران کە خود در بحران متولد شدە ، با بحران سازی همراه بودە و با ایجاد جنگ و ناامنی در...

سراغ خودم که آمدند،دیگر کسی نبود تا به اعتراض برآید.

0
مارتین نیمولر المانی : اول سراغ کمونیست‌ها آمدند،سکوت کردم چون کمونیست نبودم. بعد سراغ سوسیالیست‌ها آمدند،سکوت کردم زیرا سوسیالیست نبودم. بعد سراغ یهودی‌ها آمدند،سکوت کردم چون یهودی...

پاسخ جمال پورکریم رهبر جنبش استقلال طلبان کوردستان بە رضا پهلوی

0
در پانزدهم اوریل ١٩١۶ در قراردادی بە نام سایکس پیکو بخشی از کوردستان تجزیە و اشغال شد و در بیست و چهارم جولای ١٩٢٣...

فروپاشی زیست محیطی و فروپاشی ایران

0
نگارنده: مسعود پژوهی ایران به عنوان نظمی سیاسی و نه تاریخی و طبیعی بلکه بجامانده از دوران استعمارگرانی مانند بریتانیا و فرانسه و آمریکا و...
0طرفدارانمانند
0پیرواندنبال کردن
0پیرواندنبال کردن
0پیرواندنبال کردن
0پیرواندنبال کردن
17پیرواندنبال کردن
0مشترکینمشترک
تازەها
وضعیت جنبش زنان کورد در شرق کوردستان هنر اعتراضی پیام بە مردم انقلابی: همپیمانی استقلال طلبان کوردستان شاه و شیخ مامورین مخفی امپریالیسم همپیمانی استقلال طلبان کوردستان:جنایات رژیم ایران در بلوچستان اشغالی را محکوم میکنیم . پیام بە انقلاب ژینا بیانیە مشترک مردم و‌ جنبشها و سازمانهای عربی نه خود را گیج فرض کن ، نه دیگران را ابله ! شهادت یک زن فعال یارسانی و دستگیری چندین فعال دیگر یارسانی بە دست نیروهای نظامی رژیم ایران استقلال تنها راە نجات کورد و کوردستان کوردستان سرزمین مقدس بیانیەی ١٨ جنبش،سازمان و جریان سیاسی کوردستان،الاحواز،بلوچستان،ترکمنستان جنوبی : از اعتصاب سراسری کوردستان پشتیبانی میکنیم. ما ژیناهای آیندە ی هر حکومت غیر خودی هستیم. اطلاعیە همپیمانی استقلال طلبان کوردستان: بە اعتصاب سراسری در کوردستان تحت اشغال ایران بپیوندید آمار ماهانە،نقض سیستماتیک حقوق بشر در کوردستان تحت اشغال ایران:ماه اگوست٢٠٢٢